วีซ่า การเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่น

วีซ่า การเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่น

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องขอวีซ่าที่สถานทูตหรือกงสุลของประเทศญี่ปุ่น โดยทั่วไปวีซ่าจะมีลักษณะ

เป็นแผ่นสติกเกอร์ติดลงบนหน้าพาสปอรต์ แต่กระนั้นแม้ท่านจะได้รับ วีซ่าแล้วก็อาจจะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในญี่ปุ่น

ได้เช่นกัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะอนุญาตให้ท่านเข้าประเทศ

มีประเทศต่างๆที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น รวม 66 ประเทศ จากประเทศในเอเชียมี 8 ประเทศ , อเมริกาเหนือมี

2 ประเทศ , ประเทศอเมริกาใต้ และอเมริกากลาง มี 12 ประเทศ , ประเทศแถบ แปซิฟิกมี 2 ประเทศ , ตะวันออกกลางมี 2 ประเทศ , แอฟริกามี 3 ประเทศ , และอีก 37 ประเทศเป็นของประเทศในยุโรป วีซ่านี้เป็นวีซ่าระยะสั้นรวมไปถึงจุดประสงค์มาเพื่อทำธุรกิจ ประชุมงานต่างๆ การท่องเที่ยว พบปะเพื่อนฝูงหรือญาติ ( ข้อมูลสถิติเดือนกรกฏาคม ปี 2013 ) การมาอยู่ระยะสั้น ไม่เกิน 15 วัน อนุญาตให้กับผู้ถือพาสปอรต์ไทย และประเทศบรูไน เดินทาง

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดย ไม่ต้องขอวีซ่า และ 90 วันสำหรับประเทศอื่นๆ รายละเอียดยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นติดตามได้ที่ เวบไซด์ ของกระทรวงการต่างประเทศญีปุ่นได้.

การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

หนังสือเดินทาง (ที่มี วีซ่าที่เป็นแบบแผ่นสติกเกอร์ ) และแผ่นกรอกแบบฟอร์มเข้าและออกเมือง ( บัตรที่ระบุรายละเอียดเข้าออกประเทศ) แผ่นกรอกแบบฟอร์ม เข้าเมือง บัตรนี้ก่อนเข้าประเทศจะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน ท่านสามารถรับบัตรนี้ได้ที่บนเครื่องบิน หรือที่สนามบิน ทำการกรอกชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด

หมายเลขพาสปอร์ต ที่อยู่ และรายละเอียดของเที่ยวบิน และอื่น หลังจากลงจากเครื่องบินเดินไปที่กองตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อตรวจลงตรา

เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการตรวจสอบภาพถ่ายของพาสปอร์ต แล้วเช็คประวัติการเดินทางเข้าออก ของท่าน

หลังจากผ่านการตรวจสอบตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่แล้วจะอนุญาตให้ท่านเข้าเมืองหรือไม่เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

อายุของหนังสือเดินทางก็เช่นกันอายุเวลามีเหลืออยู่กี่วันกี่เดือนพอเพียงที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้หรือไม่ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำวีซ่าเข้าประเทศ เป็นลักษณะแผ่นสติกเกอร์ติดลงบนหนังสือเดินทางของท่าน เมื่อเดินออกผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง ก็จะมาถึงจุดตรวจสอบกระเป๋าของเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าท่านได้นำของต้องห้ามเข้ามาหรือไม่หลังจากผ่านการตรวจสอบไม่พบว่ามีของต้องห้ามถูกต้องตามกฏระเบียบก็จะอนุญาติให้ท่านเข้าประเทศ .

ระบบกองตรวจคนเข้าเมืองที่มีรหัสว่า J-BIS ได้นำเข้ามาใช้ทุกๆสนามบินตามหัวเมืองใหญ่ๆ และท่าเรือหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2007 ระบบเครื่องตรวจสอบได้ติดตั้งที่ช่องแถวผ่านเข้าออก ทำการถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือผู้เดินทาง เก็บฐานข้อมูล ของกองตรวจคนเข้าเมืองโดยเช็คประวัติรายละเอียดได้.

การอนุญาตเข้าประเทศโดยติดสติกเกอร์วีซ่า และประทับตราขาออกเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ โดยเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง

การเดินทางออกจากประเทศญี่ป่น

กฎระเบียบว่าด้วยการออกนอกประเทศก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการเดินทางเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่จะทำการ ตรวจสอบกระเป๋า ของต้องห้ามต่างๆตามกฎระเบียบ พร้อมกับเตรียมยื่นหนังสือเดินทาง , บัตรที่นั่งของสายการบิน,

บัตรขาออก หลังจากตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้ากองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการลงตรายางลงบนหน้าหนังสือเดินทาง

ระบุวันเดินทางออกนอกประเทศของท่าน.

อ้างอิง URL

เวบไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html ( ภาษาญี่ปุ่น )
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/ ( ภาษาอังกฤษ )